پیمان مدیریت نیروگاه

یکی از انواع قراردادهای منعقده بین کی پی وی سولار ایران و کارفرمایان و مشتریان، قرارداد پیمان مدیریت نیروگاه است. در این شکل از قرارداد، کنترل تمام زمینه های حقوقی و حسابداری نیروگاه خورشیدی از جمله صدور فاکتور فروش برق به شرکت کی پی وی واگذار می شود و مالک نیروگاه نگران جزییات بهره برداری نخواهد بود.