مزرعه خورشیدی رفسنجان

بازدهی بالا | امکانات عالی | نگهداری آسان

معرفی پروژه شهرک نیروگاهی رفسنجان

شرکت کی پی وی سولار ایران در راستای اهداف خود برای گسترش انرژی خورشیدی در ایران، پروژه شهرک نیروگاهی مزرعه خورشیدی رفسنجان را در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در دست احداث دارد. این مزرعه خورشیدی، شامل 6 نیروگاه مجزای 10 مگاواتی با مالکین و سرمایه گذاران مجزا است.

<script ><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function initMap() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> zoom: 15, <!-- [et_pb_line_break_holder] --> center: {lat: 30.308583, lng: 56.214974},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mapTypeId: 'hybrid'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Define the LatLng coordinates for the polygon's path.<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area7 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.300956, lng: 56.217029},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.300515, lng: 56.220298},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.296211, lng: 56.220332},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.296661, lng: 56.217063},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.300956, lng: 56.217029}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area6 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.30146, lng: 56.213801},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.300956, lng: 56.217029},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.296661, lng: 56.217063},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.297092, lng: 56.213836},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.30146, lng: 56.213801}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area5 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301937, lng: 56.210594},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301505, lng: 56.213801},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.297092, lng: 56.213836},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.297533, lng: 56.21063},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301937, lng: 56.210594}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area4 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.307284, lng: 56.206932},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306868, lng: 56.209827},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.302416, lng: 56.209207},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.302839, lng: 56.206126},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.307284, lng: 56.206932}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area3 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306868, lng: 56.209827},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306446, lng: 56.213096},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301992, lng: 56.212299},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.302416, lng: 56.209207},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306868, lng: 56.209827}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area2 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306446, lng: 56.213096},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306031, lng: 56.216177},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301568, lng: 56.215381},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301992, lng: 56.212299},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306446, lng: 56.213096}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area1 = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306031, lng: 56.216177},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.305581, lng: 56.219467},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301128, lng: 56.21866},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.301568, lng: 56.215381},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.306031, lng: 56.216177}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var wholeArea = [<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.30840952, lng: 56.20607573},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.30643727, lng: 56.22059252},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.29553548, lng: 56.21866},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.29750773, lng: 56.20414321},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> {lat: 30.30840952, lng: 56.20607573}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Define a symbol using SVG path notation, with an opacity of 1.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var lineSymbol = {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> path: 'M 0,-1 0,1',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 1,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> scale: 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Construct the polygon.<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area7Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area7,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area6Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area6,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area5Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area5,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area4Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area4,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area3Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area3,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area2Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var area1Polygon = new google.maps.Polygon({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> paths: area1,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeColor: '#fbba00',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0.8,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeWeight: 2,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillColor: '#003869',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fillOpacity: 0.35<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var wholeAreaPolygon = new google.maps.Polyline({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> path: wholeArea,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> strokeOpacity: 0,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> icons: [{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> icon: lineSymbol,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> offset: '0',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeat: '20px'<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }]<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->//area7Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area6Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area5Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area4Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area3Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area2Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->area1Polygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->wholeAreaPolygon.setMap(map);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->// set markers<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker6 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.299042, lng: 56.215432},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '6',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'مهراد انرژی شرق',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow6 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">مهراد انرژی شرق</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker6.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow6.open(map, marker6);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker5 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.299517, lng: 56.212215},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '5',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'آواز آفتاب صحرا',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow5 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">آواز آفتاب صحرا</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker5.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow5.open(map, marker5);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker4 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.304852, lng: 56.208023},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '4',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'آفتاب جاودان نیلو',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow4 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">آفتاب جاودان نیلو</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker4.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow4.open(map, marker4);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker3 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.304431, lng: 56.211107},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '3',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'ذهن آشفته صحرا',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow3 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">ذهن آشفته صحرا</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker3.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow3.open(map, marker3);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker2 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.304009, lng: 56.214238},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '2',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'آفتاب چمنزاران صحرا',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow2 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">آفتاب چمنزاران صحرا</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker2.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow2.open(map, marker2);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var marker1 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.303577, lng: 56.217421},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> label: '1',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'مهراد انرژی باختر',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindow1 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">مهراد انرژی باختر</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->marker1.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindow1.open(map, marker1);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var markerRSP = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.318563, lng: 56.217234},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'مهرراد انرژی آروند',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindowRSP = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;">مهرراد انرژی آروند</div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->markerRSP.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindowRSP.open(map, markerRSP);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var markerRSP1 = new google.maps.Marker({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: {lat: 30.30840952, lng: 56.20607573},<!-- [et_pb_line_break_holder] --> title: 'مزرعه خورشیدی رفسنجان ',<!-- [et_pb_line_break_holder] --> map: map<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var infowindowRSP1 = new google.maps.InfoWindow({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: '<div style="margin-right: 25px;"><strong>مزرعه خورشیدی رفسنجان</strong></div>'<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->markerRSP1.addListener('click', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> infowindowRSP1.open(map, markerRSP1);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->infowindowRSP1.open(map, markerRSP1);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script async defer<!-- [et_pb_line_break_holder] -->src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBW1R8ql_7PK3361962-_HqP-j4Za4KsvM&callback=initMap"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

مزایای شهرک نیروگاهی رفسنجان

R

سرویس کامل Turnkey توسط کی پی وی سولار ایران

R

استاندارد بالای اتریش برای خدمات مهندسی، ساخت و نگهداری

R

استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

R

معافیت از حقوق گمرگی برای واردات قطعات

R

معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی ۷ سال و خارجی ۱۰ سال

R

پست برق اختصاصی جدید مخصوص شهرک نیروگاهی

R

امنیت شبانه روزی که توسط منطقه ویژه اقتصادی تأمین می گردد.

R

تولید بالای انرژی خورشیدی در منطقه رفسنجان (2,000 kWh/kWp )

پست برق اختصاصی جدید مخصوص شهرک نیروگاهی